elektrolys vätgas

Elektrolys för vätgasproduktion

Elektrolys är en kemisk process som används för att framställa vätgas genom att dela vattenmolekyler i dess beståndsdelar, väte och syre. Detta kan bidra till en mer hållbar och miljövänlig energiframtid, särskilt om elektrolysprocessen drivs av förnybara energikällor. I denna artikel kommer vi att utforska hur elektrolys fungerar, de olika teknikerna för att utföra processen och dess potentiella roll i framtidens energilandskap.

Hur fungerar elektrolys?

Elektrolys är en process som använder elektrisk energi för att driva en icke-spontan kemisk reaktion. I fallet med vätgasproduktion sker detta genom att vatten (H2O) delas upp i väte (H2) och syre (O2) genom att passera en elektrisk ström genom en elektrolytlösning. Vattenmolekylerna delas vid elektroderna, där en positiv elektrod (anod) och en negativ elektrod (katod) är nedsänkta i elektrolytlösningen. Vid anoden sker oxidation, där syre bildas, medan vid katoden sker reduktion, där vätgas bildas.

En elektrolytlösning är en lösning som innehåller fria joner och kan leda elektrisk ström. Detta beror på att när en elektrolyt löses upp, separerar dess molekyler eller jonbindningar i joner, som kan transportera en elektrisk laddning genom lösningen. Elektrolyter kan vara starka eller svaga. Starka elektrolyter, som natriumklorid (NaCl) eller kaliumklorid (KCl), dissociate nästan helt i vatten, och genererar många fria joner, vilket resulterar i en hög ledningsförmåga. Å andra sidan, svaga elektrolyter, som ättiksyra (CH3COOH), dissociate bara delvis, genererar färre joner och har därmed en lägre ledningsförmåga.

Läs mer: Elektrolysör – Maskinen som skapar vätgas genom elektrolys

Olika tekniker för elektrolys

Det finns flera tekniker för att utföra elektrolys för vätgasproduktion. De mest vanliga är alkalisk elektrolys, protonutbytesmembranelektrolys (PEM) och högtemperatur-ång-elektrolys (SOEC).

Alkalisk elektrolys

Alkalisk elektrolys är den äldsta och mest etablerade tekniken för vätgasproduktion genom elektrolys. Den använder en elektrolytlösning av vatten och en alkalisk substans, vanligtvis kaliumhydroxid (KOH), för att leda elektriska strömmen mellan anoden och katoden. Alkaliska elektrolysceller har vanligtvis en verkningsgrad på 60-80%, och systemet är relativt billigt att bygga och underhålla.

Protonutbytesmembranelektrolys (PEM)

PEM-elektrolys använder en fast polymermembran som elektrolyt istället för en alkalisk lösning. Membranet fungerar som en barriär mellan anoden och katoden, och släpper endast igenom protoner (vätejoner). Denna teknik har högre verkningsgrad (70-85%) än alkalisk elektrolys och kan arbeta vid högre tryck, vilket gör att vätgasen kan lagras och transporteras mer effektivt. Emellertid är PEM-elektrolys dyrare än alkalisk elektrolys, eftersom den kräver ädelmetaller som katalysatorer och har högre underhållskostnader.

Högtemperatur-ång-elektrolys (SOEC)

Högtemperatur-ång-elektrolys (SOEC) är en annan teknik som används för att producera vätgas genom elektrolys. I denna process används en fastoxid-elektrolyt som leder syrejoner mellan elektroderna vid höga temperaturer (800-1000 °C). SOEC-tekniken har flera fördelar jämfört med de andra teknikerna, såsom högre verkningsgrad (upp till 90%) och möjligheten att använda värmeenergi från förnybara källor för att minska elektricitetsbehovet. Nackdelarna inkluderar högre drifttemperaturer, vilket ökar materialkraven och underhållskostnaderna.

Smart vätgaskalkylator baserad på elektrolys

Denna smarta vätgaskalkylator baserad på elektrolys ger en översikt över kostnaden och resursanvändningen för produktion av vätgas genom PEM-elektrolys. Enligt U.S. Department of Energy ligger den elektriska effektiviteten för PEM-elektrolysörer mellan 43 och 55 kWh per kg vätgas. För produktion av 1 kg vätgas genom PEM-elektrolys krävs ungefär 9 liter vatten.

500 ÖRE/kWh (Exempel: 5 SEK/kWh)
50 kg (Exempel: 50 liter)

Vattenförbrukning

 

Elförbrukning

 

Total kostnad (SEK)

 

Denna widget är skapad av Vätgasbloggen. Widgetens kod får användas fritt, men får inte modifieras utan tillstånd från Vätgasbloggen. Widget får inte heller användas tillsammans med olämpligt innehåll.

Elektrolys och hållbar energi (vätgas)

LÄS MER: Grön vätgas: Framtidens hållbara energibärare

LÄS MER: Vätgas – Vad är och hur fungerar det?


Elektrolys och hållbar energi

Elektrolys för vätgasproduktion blir en viktig del av en hållbar energiframtid när den kombineras med förnybara energikällor, såsom sol- eller vindkraft. Vätgasen som produceras kan lagras och användas som bränsle för bränslecellsfordon, för att generera elektricitet i bränsleceller eller för att lagra överskottsel från förnybara energikällor. Elektrolys kan också bidra till att minska utsläppen av växthusgaser genom att ersätta fossila bränslen i energi- och industriprocesser.

Utmaningar och möjligheter

För att elektrolys ska bli en ledande teknik för vätgasproduktion krävs fortsatt forskning och utveckling för att förbättra verkningsgraden, minska kostnaderna och övervinna tekniska utmaningar. Investeringar i forskning och utveckling, liksom politiska åtgärder som stöder övergången till en hållbar energiframtid, kommer att vara avgörande för att uppnå dessa mål.

Slutsats

Elektrolys för vätgasproduktion har potential att spela en central roll i framtidens hållbara energilandskap. Genom att kombinera elektrolys med förnybara energikällor kan vi skapa en ren, effektiv och hållbar energiframtid som minskar vårt beroende av fossila bränslen och bidrar till att bekämpa klimatförändringarna. Med kontinuerlig forskning och innovation kan vi förvänta oss att se elektrolys bli en allt viktigare del av vår globala energiinfrastruktur.

Vanliga frågor och svar (FAQ) för elektrolys

Vad är den primära användningen av vätgas som produceras genom elektrolys

Den primära användningen av vätgas som produceras genom elektrolys är som energibärare inom energilagring, bränslecellsbilar, industriella processer och som råvara för att producera kemikalier som ammoniak och metanol.
Läs mer: E-metanol – För lagring och som bränsle
Läs mer: E-bränsle (Elektrobränsle) och syntetiska bränslen

Är elektrolys en miljövänlig process för att producera vätgas?

Elektrolys kan vara en miljövänlig process för att producera vätgas om den elektriska energin som används för att driva processen kommer från förnybara energikällor, såsom sol- eller vindkraft. Detta resulterar i en låg klimatpåverkan och minskade utsläpp av växthusgaser.

Hur effektiv är elektrolys vid produktion av vätgas?

Verkningsgraden för elektrolys vid produktion av vätgas varierar beroende på vilken teknik som används. Alkalisk elektrolys har en verkningsgrad på cirka 60-80%, PEM-elektrolys ligger mellan 70-85%, och SOEC-tekniken kan nå upp till 90% verkningsgrad.

Vilka är de största utmaningarna för att använda elektrolys för vätgasproduktion?

De största utmaningarna för att använda elektrolys för vätgasproduktion inkluderar att förbättra verkningsgraden, minska kostnaderna för tekniken och infrastrukturen samt att säkerställa en stabil och hållbar försörjning av förnybar energi för att driva elektrolysen.

Hur lagras och transporteras vätgas som producerats genom elektrolys?

Vätgas som producerats genom elektrolys kan lagras antingen i gasform under högt tryck i gasflaskor eller som flytande vätgas i kryogeniska tankar vid extremt låga temperaturer (-253°C). Transport av vätgas sker vanligtvis genom lastbilar utrustade med gasflaskor eller kryogeniska tankar, genom rörledningar eller med hjälp av speciella fartyg för flytande vätgas (LNG).
Läs mer: Hur väljer man rätt behållare för vätgas?

Är elektrolys för vätgasproduktion ekonomiskt konkurrenskraftig jämfört med andra metoder för vätgasproduktion?

Elektrolys för vätgasproduktion är generellt dyrare än metoder som utvinner vätgas från fossila bränslen, som ångreformering av naturgas. Dock kan kostnaderna för elektrolys minska genom tekniska framsteg, skalning och användning av billig förnybar energi, vilket gör den mer ekonomiskt konkurrenskraftig på lång sikt. Dessutom kan elektrolys vara mer attraktivt i länder med ambitiösa klimatmål och politiska åtgärder som stöder övergången till hållbara energikällor.

Hur kan elektrolys bidra till att uppnå klimatmål och minska utsläppen av växthusgaser?

Elektrolys kan bidra till att uppnå klimatmål och minska utsläppen av växthusgaser genom att producera vätgas med låg klimatpåverkan när den drivs av förnybara energikällor. Vätgasen kan sedan användas som en ren energibärare för att ersätta fossila bränslen inom transportsektorn, industrier och energiproduktion, vilket minskar de totala utsläppen av växthusgaser.

TIPS: Vätgas som minskar koldioxidutsläppen

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.