H2 Green Steel får miljötillstånd i Boden

H2 Green Steel får miljötillstånd i Boden

Mark- och miljödomstolen har idag bekräftat att H2 Green Steel AB beviljas tillstånd för sin produktionsanläggning för fossilfri stålproduktion i Bodens kommun. Miljötillståndet omfattar både uppförandet och driften av stålverket, vilket kommer att bidra till ett betydande steg framåt i arbetet med att minska industriell klimatpåverkan.

Tillståndet innebär att H2 Green Steel AB kommer att ha rätt att tillverka upp till 280 000 ton vätgas och 4,2 miljoner ton järnsvamp varje år. Dessa kvantiteter är i linje med företagets planer att skala upp sin produktion av fossilfritt stål, i syfte att minska stålindustrins globala koldioxidutsläpp.

Läs mer: Grön vätgas: Framtidens hållbara energibärare

Läs mer: Vätgas – Vad är och hur fungerar det?

Beslutet kommer att möjliggöra för H2 Green Steel att vidareutveckla sina innovativa processer för att skapa stål på ett sätt som är miljömässigt hållbart och ekonomiskt konkurrenskraftigt. Med det här tillståndet har företaget nu fått grönt ljus att fortsätta med sina planer på att bygga och driva denna banbrytande anläggning i Boden, vilket är ett betydande erkännande av dess bidrag till en grönare stålindustri.

Detta tillstånd från mark- och miljödomstolen markerar en viktig milstolpe i H2 Green Steel AB:s resa mot att bli en ledare inom grön stålproduktion, och signalerar till hela branschen att fossilfri stålproduktion är möjlig och stöds på högsta nivå.

”Det är ett mycket positivt besked för Boden och hela länet att bolaget nu har beviljats miljötillstånd för verksamheten. Fossilfri stålproduktion utgör en bärande del i samhällsomvandlingen och den omställning som Norrbotten, Sverige och världen behöver göra”, säger landshövding Lotta Finstorp.

Länsstyrelsen har i sina yttranden framfört en generell hållning att verksamheten bör vara tillåten, men endast under vissa specifika villkor. Dessa krav omfattar bland annat att verksamheten måste säkerställa ekonomisk trygghet, effektiv avfallshantering, samt begränsningar av potentiella störningar, särskilt i form av buller och dammbildning.

Dessa villkor framställs som grundläggande krav för att garantera att verksamheten inte har negativa effekter på lokalbefolkningen eller miljön. Det innebär att verksamheten inte bara måste upprätthålla ekonomisk stabilitet, utan också visa ett ansvarsfullt hanterande av eventuellt avfall som genereras i processen.

Länsstyrelsens krav om begränsningar av buller och damning återspeglar en djupgående oro för hur verksamheten kan påverka det lokala samhället. Genom att ställa dessa krav försäkrar Länsstyrelsen att företaget vidtar åtgärder för att minimera dessa störningar och därmed skydda både människor och miljö. Detta är i linje med Länsstyrelsens övergripande uppdrag att säkerställa att industriell verksamhet kan äga rum på ett sätt som är förenligt med skyddet av den allmänna hälsan och miljön.

”Domstolen anser att bolagets ansökan är fullständig och att verksamheten är tillåtlig enligt miljöbalken. I samband med miljötillståndet ger domstolen bolaget ett antal villkor som ska uppfyllas. Domstolen har bland annat beslutat om villkor för utsläpp till luft, damning och buller. Bolaget måste också stå för eller hålla en industriräddningstjänst som ska kunna hantera olyckor och tillbud. Vi kommer att sätta oss in i dessa villkor och vad det innebär för bolaget och oss som tillsynsmyndighet”, säger Anna-Carin Ohlsson, enhetschef miljöskyddsenheten.

Bolaget har redan fått godkännande att genomföra de byggnadsarbeten som krävs för att uppföra det planerade stålverket inom Svartbyns verksamhetsområde i Boden, vilket innebär att de har fått en byggnadsdom. Utöver detta har H2GS AB också tilldelats dispens från art- och biotopskydd, vilket ger dem rätt att hantera områdets flora och fauna på ett sätt som annars skulle vara begränsat av miljölagstiftning.

H2GS AB har dessutom erhållit tillstånd att leda om Lillbäcken, vilket kommer att möjliggöra för företaget att genomföra de nödvändiga vattenhanteringsåtgärder som krävs för att förhindra eventuella negativa effekter av stålverkets drift på det lokala vattensystemet.

Ytterligare har företaget också beviljats tillstånd att leda bort grundvatten från jord- och bergskärningar. Detta tillstånd är av stor betydelse för att garantera att byggnads- och driftprocesserna inte påverkar den lokala grundvattenbalansen negativt, vilket är en kritisk aspekt av en ansvarsfull miljöhantering.

Sammanfattningsvis har bolaget redan säkerställt flera kritiska tillstånd och dispensationer som krävs för att uppföra och driva den planerade anläggningen på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Källa: Länsstyrelsen Norrbotten

Missa inte veckans vätgasnyheter

I slutet på varje vecka får du ett mail med de senaste nyheterna som rör vätgas!

Inga spam-mail, endast värdefulla nyheter. Fyll i din mailadress nedan för att ta del av detta.

Mvh Magnus Thulin, Grundare och Publisher av Vätgasbloggen.